[Forum] [Fwd: diff -u vedtaegter]

From: Henrik Brix Andersen <brix@gentoo.org>
Date: Mon Apr 25 2005 - 15:06:25 CEST

Hej

Nu fik jeg lokket en unified diff indeholdende de foreslåede
vedtægtsændringer ud af Rune - men da han er en doven rad bliver jeg
vist nødt til selv at videresende dem til listen... ;)

Mvh
Brix

-- 
Henrik Brix Andersen <brix@gentoo.org>
Gentoo Linux

attached mail follows:


--- vedtægter_oldfmt 2005-04-24 17:14:04.000000000 +0200
+++ vedtægter_fmt 2005-04-03 22:23:48.000000000 +0200
@@ -15,12 +15,19 @@
 
 §3 Almennyttighed
 
+Foreningen er almennyttig.
+
 Foreningens midler må kun anvendes i overensstemmelse med de i vedtægterne
 opførte formål.
 
 Medlemmerne modtager intet udbytte af foreningens midler. Ingen person
 må begunstiges ved udgifter, som falder udenfor foreningens formål.
-§4 Medlemsskab
+
+Ved foreningens opløsning skal foreningens midler tilfalde en anden
+almennyttig forening med et lignende formål. Kan en sådan forening
+ikke findes, skal midlerne tilfalde en anden almennyttig forening.
+
+§4 Medlemskab
 
 Et medlem er en person, der er tilmeldt foreningens
 .announce. post-liste. Et medlem kan frit melde sig ud af foreningen
@@ -38,11 +45,14 @@
 
 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i maj.
 
-Den ordinære generalforsamling indkaldes med 30 dages varsel via
-foreningens .announce. post-liste og via foreningens hjemmeside.
+Formanden eller dennes stedfortræder indkalder til den ordinære
+generalforsamling tidligst 6 uger og senest 4 uger før dennes afholdelse.
+Indkaldelse sker via foreningens announce post-liste og foreningens
+hjemmeside.
 
 Alle medlemmer kan stille forslag til dagsordenen. Forslag skal være
-bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen
+formanden eller dennes stedfortræder i hænde senest 14 dage før
+generalforsamlingen. Formanden eller dennes stedfortræder
 offentliggør den endelige dagsorden på foreningens hjemmeside og via
 foreningens .announce. post-liste senest 7 dage før generalforsamlingen.
 
@@ -60,13 +70,13 @@
 punkter:
 
    1. Valg af dirigent og referent.
- 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
+ 2. Formandens beretning for det forløbne år.
    3. Forlæggelse af regnskab for det forløbende år til godkendelse.
    4. Fastsættelse af kontingent.
    5. Behandling af indkomne forslag.
    6. Valg af formand.
- 7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.
- 8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
+ 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
+ 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
    9. Valg af revisor og revisorsuppleant.
   10. Eventuelt.
 
@@ -75,8 +85,15 @@
 
 §7 Ekstraordinær generalforsamling
 
-En ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 4 ugers varsel via
-foreningens .announce. post-liste og via foreningens hjemmeside.
+Ekstraordinær generalforsamling indkaldes tidligst 6 uger og senest 4
+uger før dennes afholdelse. Indkaldelse sker via foreningens .announce.
+post-liste og foreningens hjemmeside.
+
+Når mindst 1/5 eller 25 af foreningens medlemmer ønsker det, kan de kræve
+at bestyrelsen foretager indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
+for at behandle et emne efter deres ønske. Bestyrelsen eller formanden
+kan også på egen foranledning vælge at indkalde til en ekstraordinær
+generalforsamling for at behandle et af dem ønsket emne.
 
 Dagsordenen består af følgende punkter:
 
@@ -92,9 +109,17 @@
 beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til
 vedtægterne. Bestyrelsen består af en formand og yderligere 4 medlemmer.
 
-Formanden vælges for en 1-årig periode. Yderligere medlemer vælges for
+Formanden vælges for en 1-årig periode. Yderligere medlemmer vælges for
 en 2-årig periode, 2 hvert år.
 
+Er der på grund af bestyrelsesmedlemmers utidige afgang eller andre årsager
+flere end 2 ledige bestyrelsespladser, holdes først valg til de 2 ordinære
+pladser med 2 år i bestyrelsen, og herefter til de resterende
+bestyrelsespladser.
+
+Suppleanter vælges efter samme system som bestyrelsesmedlemmer, dog kun
+en om året.
+
 Bestyrelsen vælger selv en kasserer blandt bestyrelsens medlemmer.
 
 På bestyrelsesmøderne føres protokol.
@@ -104,9 +129,14 @@
 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun
 beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer er tilstede.
 
+Foreningens bestyrelse kan igennem forretningsordenen bemyndige
+formanden eller andre af bestyrelsens medlemmer til at tegne foreningen.
+
+Ved stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme udslagsgivende.
+
 §10 Regnskabsår og revision
 
-Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal inden
+Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Kassereren skal inden
 den 1. marts afgive driftsregnskab for det foregående år og status
 pr. 31. december til revisoren. Driftsregnskab og status forelægges den
 ordinære generalforsamling til godkendelse.

Received on Mon Apr 25 15:06:32 2005

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:06:19 CEST