[Announce] Endelig dagsorden til generalforsamling, 28. maj 2009

From: Christian Laursen <christian_at_aauug.dk>
Date: Thu, 21 May 2009 17:20:23 +0200

Endelig dagsorden til ordinær generalforsamling i AaUUG, 2009.

Hermed fremsendes den endelige dagsorden for den ordinære
generalforsamling i Aarhus Unix User Group. Generalforsamlingen finder
sted torsdag d. 28. maj 2009 kl. 19-21. Vi har i år valgt at afholde
generalforsamlingen på IRC. Det sker på irc.freenode.net på kanalen
#AaUUG-generalforsamling. Kanalen vil være åben fra kl. 18.

Bestyrelsen har stillet forslag om foreningens opløsning. Det skal dog
bemærkes, at det er at foretrække at få valgt en ny bestyrelse og
såfremt det kan lade sig gøre, anbefaler bestyrelsen at forslaget ikke
vedtages. I lyset af dette er der ændret en smule på rækkefølgen af
punkterne på dagsordenen.

Se i øvrigt foreningens vedtægter på
http://www.aauug.dk/aauug/vedtaegter/

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent.
2. Formandens beretning for det forløbne år.
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Valg af formand.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
9. Behandling af indkomne forslag.
   a. Opløsning af foreningen
10. Eventuelt.

Jeg håber på et stort fremmøde.

-- 
Christian Laursen, formand for AaUUG
Received on Thu May 21 2009 - 17:20:23 CEST

This archive was generated by hypermail 2.2.0 : Fri May 22 2009 - 05:00:00 CEST