[Announce] Referat af ordinær generalforsamling den 6. maj 2008

From: Erwin Lansing <erwin_at_aauug.dk>
Date: Wed, 17 Sep 2008 13:45:49 +0200

Referat af ordinær generalforsamling i Aarhus Unix User Group, AaUUG,
d. 6. maj 2008.
 
Der var 10 fremmødte medlemmer.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Formandens beretning for det forløbne år.
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til
godkendelse.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Behandling af indkomne forslag.
  a. Bestyrelsens forslag til ændringer af vedtægter.
6. Valg af formand.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
9. Valg af revisor og revisorsuppleant.
10.Eventuelt.

1. Valg af dirigent og referent.
 
Bjarke Johannesen blev valgt som dirigent. Erwin meldte sig som
referent.
 
Diregenten startede med at konstatere, at generalforsamlingen var
lovligt indkaldt.

2. Formandens beretning for det forløbne år

Christian aflagde formandens beretning for det forgangne foreningsår
(se vedhæftet).

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse

Erwin fremlagde det af foreningens revisor godkendte regnskab.
Desværre blev den kontante beholdning stjålet under et indbrud i
kasserens lejlighed.

De interessante beløb så således ud:

Indtægter: 1159,75
Udgifter: 1434,00
Kassebeholdning: 3.543,60

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.

4. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsens forslag om at nedsætte kontingent til 0,- bliver
enstemmigt vedtaget.

5. Behandling af indkomne forslag.
  a. Bestyrelsens forslag til ændringer af vedtægter.

Grundet det lave aktivitetsniveau i foreningen foreslår bestyrelsen
at nedsætte antallet af bestyrelsesmedlemmer til 2 og 1 suppleant.
Christian gennemgår de relevante afsnit i vedtægterne der
ændres for at gennemføre dette.

Forslaget bliver enstemmigt vedtaget.

6. Valg af formand.

Christian stiller op og bliver valgt uden modkandidater.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Flemming, Anders og Erwin stiller op igen. Jens Hilligsøe blev sidste
år valgt for en 2-årig periode og er ikke på valg.

Stemmer:
Flemming: 0
Anders: 2
Erwin: 8

Erwin bliver valgt for en 2-årig periode.

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

Anders blev sidste år valgt for en 2-årig periode og efter
vedtægtsændringer er der derfor ingen behov for valg.

9. Valg af revisor og revisorsuppleant.

Bent Slottved stiller op som revisor og Bjarke Johannesen som
revisorsuppleant. Begge bliver valgt.

11.Eventuelt.

Intet.

Sådan husket af Erwin Lansing, Amsterdam, 2008-05-10

Formandens beretning for året 2007/2008

Overordent set er ikke sket så meget i løbet af året, som vi kunne
have ønsket os.

Vi har afholdt følgende arrangementer:

23. Juli 2007: Hyggemøde
4. September: Studiegrupper opstartsmøde
2. Oktober: Studiegruppemøde
17. Oktober: Hyggemøde
6. November: Studiegruppemøde
20. November: Hyggemøde
4. December: Studiegruppemøde
8. Januar: Studiegruppemøde
30. Januar: Foredrag om QEMU v/ Christian Laursen
13. Februar: Hyggemøde

I alt 1 foredrag, 5 studiegruppemøder og 4 hyggemøder.

Vi fik langt om længe den nye hjemmeside i luften. Hjemmesiden ser i
store træk ud som den gamle, men vedligholdelsen er blevet væsentlig
nemmere for bestyrelsen og forvent derfor mere og hurtigere opdateret
information på sitet. Også nyt er at nyheder og arrangementer vil
blive annonceret i et RSS feed (subscribe). Derudover er det også
blevet muligt at melde sig ind i foreningen via hjemmesiden.

Vi introducerede et nyt tiltag, nemlig studiegrupperne, som i starten
havde ret lovende tilslutning. Studiegruppemøderne blev afholdt en
gang om måneden - første gang d. 4. september og sidste gang
d. 8. januar. Over perioden var tilslutningen jævnt dalende og til det
sidste af møderne var der kun to deltagere udover bestyrelsens
repræsentanter, og vi så os derfor nødsaget til at lægge projektet på
hylden.

Således husket af
Christian Laursen, formand for Aarhus Unix User Group.

-- 
Erwin Lansing                  http://droso.org
                        erwin_at_FreeBSD.org
You are now free to move around the cabin     erwin_at_aauug.dk

Received on Wed Sep 17 2008 - 13:45:49 CEST

This archive was generated by hypermail 2.2.0 : Thu Sep 18 2008 - 05:00:00 CEST