[Announce] Indkaldelse til generalforsamling, 6. maj 2008

From: Christian Laursen <christian_at_aauug.dk>
Date: Sun, 06 Apr 2008 12:25:52 +0200

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i AaUUG, 2008.

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Aarhus Unix User
Group. Generalforsamlingen finder sted tirsdag d. 6. maj 2008
kl. 19-21. Stedet for generalforsamlingen er endnu ikke fastlagt, men
vil blive annonceret på et senere tidspunkt.

Jeg gør opmærksom på, at forslag skal være bestyrelsen i hænde senest
14 dage før generalforsamlingen - det vil sige tirsdag d. 22. april
2008. Forslag sendes til bestyrelse_at_aauug.dk

Se i øvrigt foreningens vedtægter på
http://www.aauug.dk/aauug/vedtaegter/

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent.
2. Formandens beretning for det forløbne år.
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af formand.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
9. Valg af revisor og revisorsuppleant.
10. Eventuelt.

Jeg håber på et stort fremmøde.

-- 
Christian Laursen
Received on Sun Apr 06 2008 - 12:25:52 CEST

This archive was generated by hypermail 2.2.0 : Mon Apr 07 2008 - 05:00:00 CEST