[Announce] Referat af ordinær generalforsamling 23. maj 2007

From: Henrik Brix Andersen <brix_at_aauug.dk>
Date: Sun, 17 Jun 2007 23:01:42 +0200

Referat af ordinær generalforsamling i Aarhus Unix User Group, AaUUG,
d. 23. maj 2007.

Der var 10 fremmødte medlemmer.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Formandens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af formand
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
9. Valg af revisor og revisorsuppleant
10. Eventuelt

1. Valg af dirigent og referent.

Anders Christensen blev valgt som dirigent. Brix meldte sig som
referent.

Diregenten startede med at konstatere, at generalforsamlingen var
lovligt indkaldt.

2. Formandens beretning for det forløbne år

Christian, som var stedfortræder for formanden, aflagde formandens
beretning for det forgangne foreningsår (se vedhæftet).

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse

Christian og Erwin fremlagde det af foreningens revisor godkendte
regnskab.

De interessant beløb så således ud:

Indtægter: 3714,00
Udgifter: 2479,25
Kassebeholdning: 3817,85

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.

4. Fastsættelse af kontingent

Brix foreslog, grundet foreningens store kassebeholdning jævnfør punkt
3, en kontingentsnedsættelse for almindelige medlemmer fra 50,- til
20,-. Forslaget, der havde støtte fra den siddende bestyrelse, blev
vedtaget med 8 stemmer for og 2 blanke.

Det blev enstemmigt besluttet at fastholde firmakontingent ved 1000,-.

5. Behandling af indkomne forslag

Bestyrelsen havde ikke modtaget nogen forslag.

6. Valg af formand

Christian Laursen, som var fungerende formand i store dele af det
forgangne medlemsår, stillede op som formand. Han blev valgt med 9
stemmer for, 1 blank.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Anders Christensen, Jens Hilligsøe og Jens Rohde stillede op som
bestyrelsesmedlemmer. Der blev afholdt hemmelig afsteming, hvor hvert
fremmødt medlem havde to stemmer, med følgende resultat:

Anders Christensen: 3 stemmer
Jens Rohde: 9 stemmer
Jens Hilligsøe: 5 stemmer
Blanke: 3 stemmer

Jens Rohde og Jens Hilligsøe blev dermed genvalgt som
bestyrelsesmedlemmer.

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen

Anders Christensen og Flemming Frandsen stillede op som suppleanter og
blev enstemmigt valgt.

9. Valg af revisor og revisorsuppleant

Bent Slottved blev genvalgt som foreningens revisor. Bjarke Johannesen
blev genvalgt som revisorsuppleant.

10. Eventuelt

Anders Christensen foreslog, at der fremover afholdes et fast
månedligt hyggemøde.

Peter Bilberg leverede en række flotte bannere med AaUUGs
varemærke. Mange tak for det!

Jens Rohde fortalte om foreningens planer om studiekredse til
efteråret.

Således husket af Henrik Brix Andersen, 2007-06-05

-- 
Henrik Brix Andersen <brix_at_aauug.dk>
Aarhus Unix User Group

Received on Sun Jun 17 2007 - 23:01:42 CEST

This archive was generated by hypermail 2.2.0 : Mon Jun 18 2007 - 05:00:00 CEST