[Announce] Endelig dagsorden til generalforsamlingen 23. maj 2007

From: Christian Laursen <christian_at_aauug.dk>
Date: Tue, 15 May 2007 17:43:19 +0200

Da der ikke er indkommet nogle forslag til dagsordenen til
generalforsamlingen 23. maj, bliver den endelige dagsorden som følger:

1. Valg af dirigent og referent.
2. Formandens beretning for det forløbne år.
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af formand.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
9. Valg af revisor og revisorsuppleant.
10. Eventuelt.
11. Foredrag om FreeBSD ports v/Erwin Lansing

Generalforsamlingen afholdes den 23. maj 2007 kl. 19-22 hos PROSA,
Kantinen, Møllegade 9-13, 8000 Århus C.

-- 
Christian Laursen
Fungerende formand, Aarhus Unix User Group
Received on Tue May 15 2007 - 17:43:19 CEST

This archive was generated by hypermail 2.2.0 : Wed May 16 2007 - 05:00:00 CEST