[Announce] Referat fra ordinær generalforsamling i AaUUG

From: Jens Rohde <svabonius@gmail.com>
Date: Tue Jun 20 2006 - 23:47:06 CEST

Hejsa

Hermed referatet fra generalforsamlingen d. 16/5-2006:

1) Valg af dirigent og referent

Bjarke Johannesen blev foreslået, og han accepterede valget.
Jens Rohde ville gerne være referent og fik tildelt hvervet.

Da der kun var mødt 5 (fem!) medlemmer op til generalforsamlingen, var
der lidt tvivl om, hvorvidt man var beslutningsdygtige. Efter et check
af vedtægterne blev det afklaret, at det var vi. Herefter kunne
generalforsamlingen begynde.

2) Formandens beretning (udsendes senere på denne liste)
Der var ikke kommentarer eller spørgsmål til beretningen.

3) Fremlæggelse af regnskab (udsendes senere på announce)
Erwin (kasseren) var blevet syg, så Rune (formanden) fremlagde
regnskabet. Dette var endnu ikke blevet godkendt af revisoren, da
denne ikke svarer på mails for tiden. Rune lovede, at han nok skal
blive lokaliseret snarest.

De fleste af foreningens aktiviteter sidste år er blevet dækket af
sponsorater fra pil.dk, PROSA og Daimi. Et enkelt arrangement er
blevet betalt fra kassen.

Generelt ser det godt ud, der er ca. kr. 2600,- i kassen, hvilket kan
tilskrives sponsorernes gavmildhed.

Der blev spurgt om, hvordan bestyrelsen har tænkt sig at holde på de
eksisterende medlemmer, og det er blevet overveget at sende mail/brev
til de eksisterende medlemmer, med en venlig opfordring til, at forny
sit medlemsskab (hvilket skal ske senest 1/7). Bestyrelsen vil tage
stilling til dette snarest.

Ligeså er girokort blevet overvejet, men det koster kr. 2500,- at
komme med på sådan en aftale. Brix vil kontakte dk-tugs kasserer og
høre, om der skulle være en genvej.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt, under forudsætning af, at det
bliver revideret og godkendt af revisoren.

4) Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår, at man fastholder de nuværende satser, der er
kr. 50,- for privatpersoner og kr. 1000,- for firmaer. Grunden til at
man vil fastholde de eksisterende satser, selvom der er penge i kassen
er, at man ikke kan garantere, at man fortsat kan finde velvillige
sponsorer. Så med penge i kassen, kan en fortsat strøm af foredrag
sikres.

Generalforsamlingen godkendte de foreslåede satser enstemmigt.

5) Indsendte forslag
Eftersom der ingen forslag var indsendt, var dette punkt hurtigt overstået.

6) Valg af formand
Rune Broberg genopstiller til posten, og da der ingen modkandidater
var, kunne han genvælges... og det med klapsalver!

7) Valg af medlemmer til bestyrelsen
Henrik Brix Andersen og Erwin Lansing ville også gerne genvælges
(Erwin in absentia da han var syg). Igen var der ingen modkandidater,
så klapsalverne annoncerede to genvalg mere.

8) Valg af suppleanter til bestyrelsen
Kasper Dupont har ikke tilkendegivet hvorvidt han ønsker at fortsætte,
men da han er flyttet til København mente bestyrelsen ikke, at han
genopstiller.

Jens Rohde meldte sig frivilligt og mødte ingen modkandidater. Valgt!

9) Valg af revisor og revisorsuppleant
Morten Aaboe svarer, som tidligere nævnt, ikke på mail for tiden, og
han har derfor heller ikke givet tilsagn om genvalg.
Generalforsamlingen var derfor nødt til at finde en ny revisor. Bent
Slottved lod sig vælge, og fik herfor sin velfortjente klapsalve.

Bjarke Johannesen accepterede genvalg som revisor suppleant, og blev
valgt uden modkandidater.

10) Eventuelt
Niels Müller har nogle kontakter hos Ericsson, og kan fortælle at man
der afholder nogle meget spændende foredrag sammen med eksterne
samarbejdspartnere. Han foreslår et samarbejde, og vil gerne sørge for
kontakten.
Niels underviser på erhvervsakademiet, og kan i den forbindelse være
behjælpelig med lokaler hvis det kniber. Han kontakter bestyrelsen om
disse to ting på bestyrelse@aauug.dk

Rune spurgte om medlemmernes holdning til, at der tages af kassen til
arrangementer. Det var der ikke nogen protester over.

Brix har kontakt med en udvikler hos SuSE, der vil kunne levere nogle
spændende foredrag, når han lejlighedsvis er i Europa. Han vil prøve
at få noget arrangeret.

Der blev snakket en del om, hvordan vi sikrer aktiviteten i foreningen.
Bestyrelsen efterlyste i denne forbindelse en mere aktiv deltagelse
fra medlemmerne, så ikke alt nødvendigvis skulle drives fra
bestyrelsen. Det behøves ikke nødvendigvis være praktisk arrangeren af
ting, men bare forslag til emner, foredragsholdere og lign. vil være
yderst velkomne. Og så må man gerne møde op til generalforsamlingen!

Det blev også foreslået at lave et tættere samarbejde med ØJLUG, da vi
jo har en del sammenfaldende interesser. Man kunne f.eks. drive nogle
maillister i fællesskab.

Det blev foreslået, at man kunne tage den manglende aktivitet på
forum@aauug.dk til efterretning, og fremover kun anvende denne til
mere praktiske deltajer omkring arrangementer. Meget tyder på, at
medlemmerne søger deres informationer andetsteds (specialiserede
maillister, google osv.)

Hyggen før og efter arrangementerne blev foreslået gjort offentlig.
Dette var der enighed om, kunne være en god idé. Det kræver dog at man
finder et sted, hvor man sådan uden videre kan modtage "mellem 3 og
40" ekstra kunder.

Det blev også foreslået, at der agiteres mere tydeligt for
medlemsskab, når der er arrangementer. Dette blev taget ad notam af
bestyrelsen.

Med afsluttedes generalforsamlingen.

Således husket af Jens Rohde, 16 maj 2006

-- 
"Jeg arbejder for at leve, men jeg lever for at spille"
 - Gunner Friis
Received on Tue, 20 Jun 2006 23:47:06 +0200

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Thu Jun 22 2006 - 05:00:01 CEST