[Announce] Referat af bestyrelsesmøde 29. maj 2005

From: Marie Lund <marie@aauug.dk>
Date: Thu Jun 02 2005 - 14:05:46 CEST

Referat af bestyrelsesmøde i AaUUG søndag d. 29. maj 2005

Tilstedeværende:
        Bestyrelse: Christian Laursen, Rune Broberg,
                        Erwin Lansing, Henrik Brix, Marie Lund
        Suppleanter: Kasper Dupont, Jens Hillingsøe

Dagsorden:
   1. Valg af ordstyrer og referent
   2. Godkendelse af dagsorden
   3. Konstituering af bestyrelsen
   4. Fastsættelse af forretningsordenen
   5. Nye tiltag i forbindelse med den nye betyrelse
   6. Forslag til arrangementer i fremtiden
   7. Eventuelt

Ad 1. Valg af ordstyrer og referent

        Christian Laursen blev valgt som ordstyrer.
        Marie Lund blev valgt som referent.

Ad 2. Godkendelse af dagsorden
        
        Dagsordenen blev godkendt.

Ad 3. Konstituering af bestyrelsen

        Bestyrelsen har konstitueret sig således:

        Rune Broberg - formand
        Christian Laursen - næstformand, postmaster
        Erwin Lansing - kasserer
        Henrik Brix - webmaster
        Marie Lund - presseansvarlig
   
        Rune og Christian er moderatorer på postlisterne.

Ad 4. Fastsættelse af forretningsordenen

        Rune fremlagde et udkast til den nye
        bestyrelses forretningsorden. Med mindre
        ændringer blev udkastet vedtaget. (Den hermed
        gældende forretningsorden er vedhæftet dette
        referat).

Ad 5. Nye tiltag i forbindelse med den nye betyrelse

        a. Bankkonto
           Erwin opretter en konto i Jyske Bank sammen
           med Rune.

        b. Kontingent og medlemskab

           - Der skal betales medlemskontingent per
             1. juli 2005.

           - Brix laver en funktion på foreningens
             hjemmeside til at styre medlemskabet.

           - Rune laver en papirversion af en
             indmeldelsesblanket til brug ved
             foreningens arrangementer.

           - Rune spørger Fritidsforvaltningen hvilke
             medlemsoplysninger vi skal have for at
             kunne søge offentlige støttemidler

           - Som minimum skal medlemmer oplyse:
                 Navn
                 Postadresse
                 E-postadresse
                 Fødselsdato

        c. Postadresse
           Foreningen har fået postadresse:

                 Aarhus Unix User Group
                 IT-parken
                 Åbogade 34
                 8200 Århus N

           Brix lægger den på hjemmesiden.

        d. Samarbejde med ØJLUG

          - Kasper har talt med ØJLUG om at koordinere
            datoer for arrangementer (for at undgå
            overlap). Der forhandles om, hvordan vi
            bedst muligt holder hinandens medlemmer
            orienteret om arrangementer. Kasper har
            kontakten.

          - Det er bestyrelsens ønske at samarbejde med
            ØJLUG i den udstrækning de to foreninger
            kan have gavn af hinanden. Dette kunne fx
            udmønte sig i praktisk samarbejde om
            arrangementer af interesse for begge
            foreningers medlemmer.

        e. Sponsorer

           - Datalogforeningen vil gerne udvide
             samarbejdet med os - fx via økonomisk
             støtte til større arrangementer. Fx hvis
             vi kan få en udlænding hertil. Rune har
             kontakten.

           - Daimi vil gerne fortsat sponsorere. Rune
             vil drøfte detaljerne med dem for at se om
             vi kan gøre det mere strømlinet,
             jf. forretningsordenen.

           - Prosa: Marie er kontaktperson.

           - Alt om Data vil måske gerne sponsorere i
             form af annoncer. Marie undersøger det.

        f. Kontakt til uddannelsesinstitutioner:

           - EIT-afdelingen på ingeniørhøjskolen
             (Elektronik og Informations- og
             kommunikationsteknologi): Brix har kontakt
             med Torben Gregersen som gerne vil
             distribuere info om AaUUGs arrangementer
             til ansatte og studerende

           - Datalogforeningen vil gerne annoncere i
             deres blad. Rune skaffer adresse.

           - Marie forsøger at finde kontaktpersoner på
             Købmandsskolen og Teknisk Skole

           - Brix foreslår at vi kontakter
             Århus-afdelingen af IDA
             (Ingeniørforeningen Danmark).

Ad 6. Forslag til arrangementer i fremtiden

        a. Brian Vinter: foredrag om clustercomputere
           den 30. juni 2005.

        b. Alex Holst: sikkerhed i unix. Erwin har
           kontakten.

        c. Forum for embedded unix

           Der oprettes en postliste og en
           arbejdsgruppe samt et punkt på
           hjemmesiden. Oprettelsen annonceres på
           announce- og forumlisterne (Brix) samt hos
           usenet-gruppen dk.edb.system.unix (Kasper).

           På postlisten drøftes ting som: "Hvad er det
           vi gerne vil? Vil vi have nogle
           hands-on-arrangementer? Osv."

           Brix er tovholder.

           Tre muligheder for foredrag:

           - Søren Kristensen (soekris)
           - LIAB (Linux in a Box)
           - OpenWRT

           Brix har kontakten.

        d. Christian arbejder på foredrag om GRUB -
           foredraget forventes klar engang i august.

        e. Kasper vil gerne holde et foredrag om
           kerneprogrammering - om et stykke tid.

        f. Mads Martin Jørgensen fra Suse/Novell:
           foredrag om mlmmj? Christian har kontakten.

        g. Intel har en Linux-udviklerafdeling. Måske
           vil én derfra fortælle om kerneprogrammering
           eller noget andet. Brix har kontakten.

        h. IBM: foredrag om AFS eller noget andet? Rune
           har kontakten.

        i. Sun: foredrag om Solaris? Christian har
           mailet til Sun, men har aldrig fået
           svar. Rune ringer og prøver at få en
           personlig e-post-adresse at skrive til.

Ad 7. Eventuelt

        Logo: Brix har et udkast. Sender det til
        bestyrelseslisten når det er færdigt. Har lav
        prioritet p.t.

        Foreningens Cobalt-RaQ-server ceres.aauug.dk
        vil vi til at bruge igen.

        Vi ejer ikke længere aalug.dk-domænet, domænet
        skal derfor fjernes fra konfigurationen på
        iris.aauug.dk-serveren.

Forretningsorden for AaUUGs bestyrelse

§1 Bestyrelsens møder

Bestyrelsen holder møder efter behov. Møderne indkaldes så vidt muligt
til aftalte tidspunkter. Møderne indkaldes med mindst en uges varsel.

Dagsordenen indeholder mindst:

1. Valg af dirigent og referent

2. Fremlæggelse af økonomi

x. Kommende arrangementer

n-1. Fastsættelse af dato for næste møde

n. Eventuelt

§2 Bestyrelsens beslutninger

Beslutninger taget uden for bestyrelsesmøder er gældende, men skal
gennemgås på næste bestyrelsesmøde. Ikke-akutte beslutninger skal så
vidt muligt sendes til bestyrelsens postliste til diskussion.

Foreningens formand eller dennes stedfortræder kan tage
beslutninger vedrørende valg og booking af tid, lokaler
og foredragsholdere til foreningens arrangementer.

§3 Økonomi

Formanden kan foretage indkøb op til kr. 200,- pr. indkøb til
foreningens daglige drift.

Kasseren kan foretage indkøb op til kr. 200,- pr. indkøb til
foreningens regnskab og daglige administration.

Den ansvarlige for et arrangement kan foretage indkøb op til kr. 500,-
pr. arrangement til:
 - Gave til foredragsholder (typisk kr. 150,-)
 - Sodavand (efter behov)
 - Transport til foredragsholder (o.lign. iflg. aftale med
   foredragsholder)

Øvrige udgifter skal godkendes i bestyrelsen. Afholdte udgifter
fremlægges til orientering på førstkommende bestyrelsesmøde.

Bestyrelsens medlemmer kan selv afholde udgifter og få
pengene retur ved aflevering af kvittering, eller få et
udlæg af kassereren til dækning af indkøb.

Der kræves kvittering for alle indkøb.

Kasseren orienterer ved hvert møde om kassebeholdning,
indtægter og udgifter siden sidste møde.

§4 Sponsorater

Sponsorater af arrangementer er enten på et fast beløb, eller efter
regning.

1. Fast beløb

Sponsorater på faste beløb, typisk kr. 500, håndteres ved at kassereren
skriver en faktura til sponsoren, og afventer indbetaling. Alle udgifter
til arrangementet afholdes af foreningens kasse/konto. Fakturaen kan
skrives inden arrangementet.

2. Efter regning

Foreningen lægger ud for udgifter op til et maksimumbeløb fastsat af
sponsoren. Efter afholdte udgifter sendes faktura og kvitteringer til
sponsoren.
Received on Thu Jun 2 14:26:40 2005

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:06:44 CEST