[Announce] Referat af generalforsamling i AaUUG 2005-05-17

From: Henrik Brix Andersen <brix@aauug.dk>
Date: Wed Jun 01 2005 - 19:02:31 CEST

Referat af ordinær generalforsamling i Aarhus Unix User Group, AaUUG,
2005-05-17

Fremmøde: 5 bestyrelsesmedlemmer, 2 bestyrelsessuppleanter, 12
medlemmer. Der er 18 stemmeberettigede til stede ved
generalforsamlingen.

Dagsordenen:
  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
  3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Behandling af indkomne forslag
    a. Bestyrelsens forslag til ændringer af vedtægter.
    b. Forslag om frivilligt kontingent ved Martin Willemoes Hansen.
    c. Forslag om pengebidrag fra medlemmerne ved Marie Lund,
       herunder forslag om omgørelse af dagsordenens punkt 4.
    d. Forslag om indførsel af kontingent ved Rune B. Broberg,
       Christian Laursen, Henrik Brix Andersen og Morten Aaboe Jensen,
       herunder forslag om omgørelse af dagsordenens punkt 4.
  6. Valg af formand
  7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
  8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
  9. Valg af revisor og revisorsuppleant
  10. Eventuelt

Formanden konstanterede, at generalforsamlingen var rettidig
indkaldt.

1. Valg af dirigent og referent

   Bjarke Johannesen blev valgt til dirigent, Henrik Brix
   Andersen blev valgt til referent.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

   Afgående formand, Morten Aaboe Jensen, fremlagde bestyrelsens
   beretning for det forløbne år. Beretningen er vedlagt dette
   referat. Bestyrelsen roses bl.a. for udsendelse af referater fra
   bestyrelsesmøder.

3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse

   Foreningens kasserer, Rune Broberg, fremlagde regnskabet for det
   forløbne år, se vedlagte. Claus Glavind, foreningens revisor, har
   godkendt regnskabet. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

4. Fastsættelse af kontingent

   Grundet indholdet af de indkomne forslag blev det enstemmigt
   besluttet at udskyde behandling af dette punkt til efter pkt. 5.

5. Behandling af indkomne forslag
  a. Bestyrelsens forslag til ændringer af vedtægter.

     Rune Broberg præsenterede bestyrelsens forslag til ændring af
     vedtægter. Der blev stemt om hver punkt for sig.

     1. Sprogrettelser: Enstemmigt vedtaget

     2. Almennyttighed: der blev stillet spørgsmål om hvilke lignende
        foreninger er almennyttige. Det vidste bestyrelsen ikke på
        daværende tidspunkt. Ændringerne blev enstemmigt vedtaget.

     3. Bestyrelsesvalg: Bestyrelsen forklarede begrundelsen for
        ændringsforslaget (afgang fra bestyrelsen før
        tid). Ændringerne blev enstemmigt vedtaget.

     4. Omlægning af ansvarsområder: Ændringerne blev enstemmigt
        vedtaget.

  De følgende ændringsforslag blev diskuteret sammen, da de er nært
  beslægtede.

  b. Forslag om frivilligt kontingent ved Martin Willemoes Hansen.

     Der stilles foreslag om 250,- i frivilligt kontingent fra Martin
     Willemoes Hansen. Frivillige donationer på andre beløb modtages
     også gerne. Forskellen fra den nuværende situation, hvor foreningen
     også modtager frivillige bidrag, er at dette vil gøre medlemmerne
     aktivt opmærksom på muligheden for frivilligt kontingent.

  c. Forslag om pengebidrag fra medlemmerne ved Marie Lund, herunder
     forslag om omgørelse af dagsordenens punkt 4.

     Dette forslag minder meget om Martin Willemoes Hansens forslag,
     men er mere udspecificeret mht. betalingsfrister,
     medlemsrettigheder osv. Betaling af frivilligt kontingent har
     ingen indflydelse på medlemmets rettigheder i foreningen.

  d. Forslag om indførsel af kontingent ved Rune B. Broberg, Christian
     Laursen, Henrik Brix Andersen og Morten Aaboe Jensen, herunder
     forslag om omgørelse af dagsordenens punkt 4.

     Det konstateres at grundlaget for fremsættelse af de 3 forslag
     er det samme; at skabe en bedre økonomi i forhold til forenings
     arrangementer. Forskellen ligger i frivilligt/pligtig
     kontingent. Det pointeres, at alle 3 forslag vil tillade
     ikke-betalende medlemmer at møde op til foreningens foredrag.

     Det vedtages, at der først stemmes om det mest vidtgående forslag
     d), derefter forslag c) og til sidst forslag b). Hvis et forslag
     vedtages, stemmes der ikke om de resterende forslag.

     Forslag d): 15 stemte for, 2 stemte imod, 1 stemte blank. Forslag
     d) blev vedtaget. Der blev ikke stemt om de 2 resterende forslag.

5.1. Fastsættelse af kontingent

     De fremmødte medlemmer stillede en række forslag for størrelse af
     kontingent for det kommende medlemsår:

     Der blev stillet forslag om DKK 50,- for personligt medlemsskab,
     DKK 1000,- for firmamedlemsskab.

     Der blev stillet forslag om DKK 0,- for personligt medlemsskab,
     DKK 1000,- for firmamedlemsskab.

     Der blev stillet forslag om DKK 100,- for personligt medlemsskab,
     DKK 2500,- for firmamedlemsskab.

     4 stemte for DKK 100,- i personligt medlemsskab, 15 stemte for
     DKK 50,- i personligt medlemsskab, 1 stemte for DKK 0,- i
     personligt medlemsskab.

     2 stemte for DKK 2500,- i firmamedlemsskab, 16 stemte for DKK
     1000,- i firmamedlemsskab.

     Kontingent for personligt medlemsskab blev fastsat til DKK 50,-,
     kontingent for firmamedlemsskab blev fastsat til DKK 1000,-.

6. Valg af formand

   Morten Aaboe Jensen genopstillede ikke som formand. Rune Broberg
   stillede op som formand. 17 stemte for Rune, 1 stemte imod.

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

   Martin Willemoes Hansen og Lars Erik Sørensen genopstillede
   ikke. Der skulle der vælges yderligere et bestyrelsesmedlem til at
   erstatte Rune Broberg.

   Christian Laursen genopstillede. Marie Lund, Henrik Brix Andersen
   og Erwin Lansing opstillede til bestyrelsen. Disse blev enstemmigt
   valgt. Christian og Marie er valgt for en periode på 2 år, Erwin og
   Brix er valgt for en periode på 1 år.

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

   Jens Hilligsøe genopstillede som suppleant. Kasper Dupont stillede
   op som suppleant. Begge blev enstemmigt valgt.

9. Valg af revisor og revisorsuppleant

   Morten Aaboe Jensen stillede op som revisor. Bjarke Johannesen
   opstillede som revisersuppleant. Begge blev enstemmigt valgt.

10. Eventuelt

    Intet under eventuelt.

Således husket af
 Henrik Brix Andersen
 2005-05-22

Bestyrelsens beretning til AaUUGs generalforsamling d. 17. maj 2005

Aarhus Unix User Group har oplevet en del aktivitet siden sidste
generalforsamling. Foreningens medlemstal er stigende, om end ikke så
hastigt som tidligere, og foreningen havde 547 medlemmer ved seneste
opgørelse (17. april 2005). Foreningen har samtidig oplevet en
betragtelig forøgelse i antallet af foredrag og møder. I løbet af året
har foreningens aktiviteter været koncentreret omkring 4
arrangementstyper:

1. Foredrag
2. Hyggemøder
3. LinuxForum
4. Autonome initiativer

Foreningen har i løbet af året arrangeret 10 foredrag, der spændte
over en bred vifte af emner lige fra håndtering af spam til
typesetting med LaTeX. Medlemstilslutningen til foreningens foredrag
har været støt stigende i løbet af året og enkelte foredrag havde op
imod 80 fremmødte.

Der blev også i årets løb afholdt 4 hyggemøder, hvor foreningens
medlemmer fik lejlighed til at møde hinanden under afslappede forhold.

Aarhus Unix User Group var repræsenteret til LinuxForum 2005 hvor
repræsentanter kunne findes på foreningens brugergruppestand.
Bemandingen af foreningens stand gav bestyrelsens repræsentanter rig
mulighed for at møde de af foreningens medlemmer der var til stede på
konferencen og gav samtidig bestyrelsen mulighed for at knytte andre
kontakter der kan være til gavn i fremtidigt bestyrelsesarbejde.

I løbet af året kunne bestyrelsen med glæde konstatere visse autonome
initiativer spire på foreningens postlister. Her nævnes specielt
"Hjemme hos..."-arrangementerne, der blev arrangeret af foreningens
medlemmer uden at bestyrelsen havde noget med det at gøre. Vi vil
gerne opfordre foreningens medlemmer til også i fremtiden at udvise
initiativ hvis de får en idé til et arrangement.

Det er i løbet af året lykkedes at skabe nye kontakter, både hvad
angår lokaler og sponsorater. Vi er ikke længere på samme måde
begrænset til at holde vores foredrag på Amtscentret for Undervisning,
men har også afholdt flere af vores aktiviteter på Aarhus Universitet
og ved PROSA. Det større udbud af lokaler gør at foreningen nu har
langt større frihed når foredrag skal placeres, og at vi forhåbentlig
kan undgå nogle af de pladsproblemer vi tidligere har oplevet.

Vi har samtidig haft flere villige sponsorer i løbet af året, og vi er
i bestyrelsen meget taknemmelige for de midler de har stillet til
rådighed for foreningen. Uden dem havde vi ikke haft mulighed for at
dække de udgifter vores foredragsholdere har haft i forbindelse med
deres foredrag, og det har derfor givet os mulighed for at tiltrække
foredragsholdere vi ellers ikke havde kunnet få til Århus.

Bestyrelsen satte sig ved sin tiltræden som mål at øge
gennemsigtigheden i bestyrelsesarbejdet så foreningens medlemmer kunne
følge med i bestyrelsens arbejde. Den målsætning udmøntede sig i at
der i året løb blev udsendt et referat efter hvert
bestyrelsesmøde. Referaterne blev udsendt via foreningens
announce-liste og var derfor frit tilgængelige for alle. Den praksis
medførte i årets løb flere gange at der indløb tilbagemeldinger fra
foreningens medlemmer, noget vi i bestyrelsen har været taknemmelige
for.

På vegne af bestyrelsen

Morten Aaboe Jensen
Formand, Aarhus Unix User Group

Regnskab for Aarhus Unix User Group for regnskabsåret 2004

Formue ved årets begyndelse kr. 653,75
Indtægter kr. 0,00
Udgifter kr. 0,00
Formue ved årets slutning kr. 653,75

Foreningen har ingen gæld, og hele formuen kan derfor betragtes som
egenkapital.

Foreningen har ingen øvrige økonomiske forpligtelser.

-- 
Henrik Brix Andersen <brix@aauug.dk>
Aarhus Unix User Group
Received on Wed Jun 1 19:27:39 2005

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:06:44 CEST