[Announce] Dagsorden for generalforsamlingen 17. maj 2005

From: Rune B. Broberg <rune@aauug.dk>
Date: Mon May 09 2005 - 19:56:17 CEST

Hermed fremsendes endelig dagsorden for generalforsamlingen i Aarhus Unix
User Group. Vedlagt findes regnskab for foreningen for året 2004, samt
de indkomne forslag til behandling på generalforsamlingen.

Generalforsamlingen finder sted tirsdag d. 17. maj 2005 kl. 19, i

Store Auditorium
Datalogisk Institut
Åbogade 34
8200 Århus N

Dagsordenen er som følger:
  1. Valg af dirigent og referent

  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

  3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse

  4. Fastsættelse af kontingent

  5. Behandling af indkomne forslag
    a. Bestyrelsens forslag til ændringer af vedtægter.
    b. Forslag om frivilligt kontingent ved Martin Willemoes Hansen.
    c. Forslag om pengebidrag fra medlemmerne ved Marie Lund,
       herunder forslag om omgørelse af dagsordenens punkt 4.
    d. Forslag om indførsel af kontingent ved Rune B. Broberg,
       Christian Laursen, Henrik Brix Andersen og Morten Aaboe Jensen,
       herunder forslag om omgørelse af dagsordenens punkt 4.

  6. Valg af formand

  7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

  8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

  9. Valg af revisor og revisorsuppleant

  10. Eventuelt

-- 
Rune B. Broberg
Feel free to GPG-encrypt email sent to me.          Keyid: 0x67A4976D

Received on Mon May 9 20:11:21 2005

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:06:44 CEST