[Announce] Referat af bestyrelsesmøde i AaUUG den 3/4-2005.

From: Christian Laursen <christian@aauug.dk>
Date: Thu Apr 14 2005 - 19:10:48 CEST

Referat af bestyrelsesmøde i AaUUG den 3/4-2005.

Dagsorden:
  1. Valg af ordstyrer og referent
  2. Godkendelse af dagsorden
  3. Opfølgning siden sidst
  4. Vedtægtsændringer
  5. Generalforsamling
  6. Kontaktinformationsindsamling (video, sponsorer, lokaler ...)
  7. Kommentarer til udkast til retningslinier for udvalg
  8. Kommende aktiviteter
  9. Eventuelt

Bestyrelsen var fuldtallig inkl. suppleanter.

1. Valg af ordstyrer og referent

   Morten blev valgt som ordstyrer og Christian som referent.

2. Godkendelse af dagsorden

   Dagsordenen blev godkendt med følgende ændringer:
   Punkterne "Vedtægtsændringer" og "Generalforsamling" blev rykket
   til tidligere i dagsordenen, efter "Opfølgning siden sidst".

3. Opfølgning siden sidst

   Ad 6. LinuxForum
   Det gik godt. Vi fik en del gode tilbagemeldinger fra medlemmerne
   og skabt en række nye kontakter.

   Ad 7. Kontingent
   Vi har modtaget en enkelt positiv tilbagemelding fra et medlem.

   Lars har spurgt banken, hvilke krav der er for at have en
   foreningskonto. Det kræver blot, at banken har papir på hvem
   kassereren er, samt har dennes CPR-nummer.

   Ad 3f. Tydeligere links til videooptagelser af foredragene
   Vi er begyndt at sende til announce, når videoer er klar. Disse
   annonceringer flyttes til forum-listen.

   Ad 3e. Frivillig tilmelding til arrangementer.
   Folk tilmelder sig generelt; omkring 30 - 50% af dem der dukker op,
   har tilmeldt sig på forhånd.

   Ad 4g. Perl-foredrag
   Status på perl-foredrag er, at vi fortsat afventer.

   Ad 4h. Installfest
   Rune har ikke fundet ud af lokale endnu. Arrangementet udskydes til
   efteråret.

   Ad 5. T-Shirts/fleece jakker
   Bolden ligger hos Christian, men han har ikke nået at kigge på det
   endnu. Morten sender grafik til Christian.

   Ad 10.3. Dokumentation for hjemmesiden
   Dokumentation skrives løbende, efterhånden som der sker ændringer.

   Ad 3d. Subversion og docbook-problemer på hjemmesiden.
   Iris er under opgradering, og der kigges på det efterfølgende.

4. Vedtægtsændringer

   Rune fremlagde forslag til vedtægtsændringer. Der blev foretaget
   enkelte justeringer. Det reviderede forslag er vedlagt.

   Hovedpunkterne i vedtægtsændringerne er:
   - Mere klarhed omkring ansvar
   - Oprydning i sprogbrug
   - Foreningen gøres officielt almennyttig

   Bestyrelsen indstiller vedlagte vedtægtsændringer til
   generalforsamlingen den 17. maj 2005.

   Morten sender personligt forslag om kontingent til
   generalforsamlingen. Bestyrelsen er ikke enig om forslaget og har
   derfor ingen samlet indstilling til det.

   Martin sender personligt forslag om frivilligt kontingent til
   generalforsamlingen. Bestyrelsen er ikke enig om forslaget og har
   derfor ingen samlet indstilling til det.

5. Generalforsamling

   Generalforsamlingen afholdes den 17. maj 2005.

   Marie sender indkaldelse den 17. april.

   Rune vil gerne står for at samle indkomne forslag og sende endelig
   dagsorden ud. Forslag skal sendes til bestyrelsen.

   Rune undersøger mulighed for lokale.

6. Kontaktinformationsindsamling (video, sponsorer, lokaler ...)

   Kontaktinformation på vores nuværende videofolk må ikke registreres
   permanent (Bestyrelsen vil evt. undersøge permanente alternativer.)

   Lokaler ved DAIMI går igennem Rune.

   Kontakt til ACU går igennem formanden, og formanden har
   nøglekortet.

   Kontakt til Prosa går igennem Martin.

   Christian opretter lukket wiki, hvor nærmere oplysninger ligger.

7. Kommentarer til udkast til retningslinier for udvalg
   se e-brev fra marie d. 06. februar 2005.

   Ændringer til retningslinjer for udvalg blev enstemmigt vedtaget.

   De reviderede retningslinjer er vedlagt.

8. Kommende aktiviteter

   Foredrag om CACert den 8. april.

   Hyggemøde inden generalforsamlingen på bryggeriet. Rune er
   tovholder.

9. Eventuelt

   Intet.

-- 
Christian LaursenReceived on Thu Apr 14 19:14:45 2005

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:06:44 CEST