[Announce] Referat af bestyrelsesmøde i AaUUG søndag d. 30. januar 2005.

From: Martin Willemoes Hansen <martin@aauug.dk>
Date: Sun Mar 20 2005 - 14:13:14 CET

Referatet er også tilgængeligt på vores hjemmeside:
http://www.aauug.dk/bm-20050130-referat.txt

Læs vores andre referater her:
http://www.aauug.dk/bestyrelsesmoeder.html

Referat af bestyrelsesmøde i AaUUG søndag d. 30. januar 2005.

Tilstedeværende:
        Bestyrelse: Martin Willemoes Hansen, Christian Laursen,
                        Rune Broberg, Lars Sørensen.
        Suppleanter: Marie Lund

Fraværende:
        Bestyrelse: Morten Aaboe Jensen
        Suppleanter: Jens Hilligsøe

Dagsorden:
   1. Valg af ordstyrer og referent
   2. Godkendelse af dagsorden
   3. Opfølgning siden sidst
   4. Kommende aktiviteter
   5. T-shirts/fleecejakker
   6. LinuxForum
   7. Kontingent
   8. Generalforsamling (dato og dagsorden)
   9. Vedtægtsændringer
  10. Eventuelt

Ad 1. Valg af ordstyrer og referent.

        Martin Willemoes Hansen blev valgt til ordstyrer.
        Lars Erik Sørensen blev valgt til referent.

Ad 2. Godkendelse af dagsorden.
        
        Dagsordenen blev godkendt.

Ad 3. Opfølgning siden sidst.

        a. Udkast til retningslinjer for udvalg.
           Udkastet blev konfirmeret og gælder indtil videre.

        b. Kontakten til Amtscentret for Undervisning
           Status på kontrakt efterlyses. Martin vil kontakte Morten om
           dette.
        
        c. Med baggrund i bl.a. Århus Onsdags fejltolkning af nødvendige
           forudsætninger for udbytte af foredrag vil vi fremover
           forsøge at tydeliggøre målgrupper for arrangementerne.
        
        d. Martin kontakter Morten vedr. subversion og
           docbook-problemer på hjemmesiden.
        
        e. Af hensyn til lokalereservation mv. anmodes deltagere til
           arrangementer fremover om at sende e-post derom. Det skal
           samtidig tydeligt fremgå at det ikke er en nødvendighed og
           ikke bindende.
        
        f. Webmaster opfordres til at tydeliggøre links til video af
           foredragene.
        
        g. Emnet i indbydelser til postlister skal starte med AaUUG.
           Husk at bruge Bcc-feltet i stedet for Til-feltet ved
           udsendelse til privatpersoner og postlister for ikke at
           sprede private postadresser.

Ad 4. Kommende aktiviteter.

        a. BOF om fejlrapportering (Christian) afventer inspiration fra
           andre BOF'er. Sættes på kalender uden tidsfastsættelse.
        
        b. UNIX-introduktion forsøges afholdt i forbindelse med
           studiestart.
        
        c. Foredrag om browsere, standarder og kompatibilitet ved Anders
           Møller, Michael Swartzback m.fl. afventer et for
           fordragsholderne gunstigt tidspunkt.
        
        d. Foredrag om pfsync og carp v. Michael Knudsen kan forventes
           om 2-3 mdr.
        
        e. Hyggemøde på Smagløs d. 22. 2. (Er afholdt).
                
        f. LaTeX-foredrag ved Vivi Petersen. Virkeligheden har overhalet
           Referatet: Foredrag på vej d. 29. 3. Martin er tovholder.
                
        g. Perl-foredrag. Rune og Christian har kontakten til Lars
           Balker Rasmussen.
                
        h. Installfest i samarbejde med Prosa. Rune undersøger om der er
           mulighed for at holde arrangementet på Datalogi.
        
           Martin kontakter Prosa for at vide hvad de gerne vil
           sponsorere, f.eks. installationsmedier, mad og drikke.
        
           Vi søger at lave et oplæg der kan lægges på hjemmesiden
           samtidig med invitationen. Oplægget skal indeholde de mest
           nødvendige informationer som en potentiel deltager har brug
           for, f.eks. om sikkerhedskopiering og defragmentering.
           Ansvaret for ovennævnte er endnu ikke fastsat.
        
        i. Martin tilføjer "Scribus" under DTP som forslag til
           aktiviteter.
                
        j. Vi tilstræber at annoncere arrangementer ca. 1 måned før
           afholdelse og udsende en påmindelse 3 dage før afholdelse.
           Desuden tilstræber vi at annoncere arrangementer i
           kronologisk rækkefølge.
                

Ad 5. T-shirts/fleece jakker

        Status ukendt. Morten forhøres om det er i orden at Christian
        overtager tovholderfunktion. (Er sket)
        

Ad 6. LinuxForum

        Marie, Christian, Morten, Rune og Brix deltager. Christian er
        tovholder på vagtplan. Rune har kommunikation med LinuxForum.

Ad 7. Kontingent

        Det er bestyrelsens holdning at foreningen vil have gavn af at
        indføre et mindre, frivilligt kontingent på f.eks. 50 kr. pr.
        kalenderår. Der skal ikke være nogen skelnen mellem betalende og
        ikke betalende medlemmer. Hvis generalforsamlingen vedtager et
        frivilligt kontingent forskelligt fra 0, bør hjemmesiden
        tydeligt oplyse om muligheden for at betale et frivilligt
        kontingent. Vi skal undersøge hvilke formelle krav der er til
        kontingentbærende foreninger. Lars undersøger dette.

Ad 8. Generalforsamling (dato og dagsorden).

        Der bliver generalforsamling den 17. 5.

Ad 9. Vedtægtsændringer

        Rune gennemgik de ændringsforslag han har tænkt sig at
        fremsætte. Rune sender dem forinden til bestyrelsen med ønsket
        om at forslagene bliver finpudsede.
        
        
Ad 10. Eventuelt.

        1. Med hensyn til annoncering af arrangementer er ethvert
           bestyrelsesmedlem bemyndiget til at sende til announce
           såfremt tovholder og mindst et andet bestyrelsesmedlem har
           godkendt opslaget. Den presseansvarlige skal omgående
           orienteres. Den presseansvarlige står for kontakten til
           øvrige medier.
        
        2. Marie foreslog at hjemmesiden forsynes med et beskyttet
           bestyrelsessted til f.eks. arrangementsforslag,
           retningslinjer mv.
        
        3. Rune foreslog at der laves dokumentation for hjemmesiden.
        
        4. Christian vil lede efter en wiki til bestyrelsens dokumenter.
        
        5. Listen over forslag til aktiviteter tages op
           når/hvis der mangler arrangementer. Vi vil søge at
           opprioritere efterspurgte arrangementer.
Received on Sun Mar 20 14:13:25 2005

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:06:44 CEST