[Announce] Referat af bestyrelsesmøde i AaUUG søndag d. 31/10-2004.

From: Martin Willemoes Hansen <martin@aauug.dk>
Date: Wed Dec 01 2004 - 11:21:13 CET

Referat af bestyrelsesmøde i AaUUG søndag d. 31/10-2004.

Tilstedeværende:
    Bestyrelsen var fuldtallig, inkl. suppleanter.

Dagsorden:

    1. Valg af ordstyrer og referent
    2. Godkendelse af dagsorden
    3. Godkendelse af hængepartier fra sidste bestyrelsesmøde
    4. Gennemgang og diskussion af bestyrelsens aktiviteter i
       foreningen siden bestyrelsens tiltræden.

      a. Hyggemøder
      b. Foredrag
      c. Information til medlemmerne
      d. Andet

    5. Nye tiltag

      a. Foredrag
      b. Hyggemøder
      c. Juleafslutning
      d. T-shirts / fleece-jakker
      e. Yderligere aktivering af medlemmerne
      f. Andet

    6. SIGVEST

      a. Forklaring
      b. Omfang af opbakning fra AaUUG

    7. Hjemmeside

      a. CMS
      b. Textpattern
      c. adict
      d. Subversion

    8. Økonomi
    9. Eventuelt

Ad 1. Valg af ordstyrer og referent

    Lars blev valgt som ordstyrer og Christian som referent.

Ad 2. Godkendelse af dagsorden

    Dagsordenen blev godkendt.

Ad 3. Godkendelse af hængepartier fra sidste bestyrelsesmøde

    a. Regelsæt for maillinglister

        Der skal laves 3-5 korte råd om mailskrivning til listerne, og et
        link til disse fra hjemmesiden i forbindelse med tilmeldelsesafsnittet
        af siden.

        En liste mere udover forum har været på tale? Der var enighed om,
        at det ikke er nødvendigt indtil videre.

    b. Udkast til retningslinjer for udvalg

        Rune sender sit udkast til retningslinjer for udvalg til
        bestyrelseslisten endnu en gang.

    c. Kontakt til eksterne foredragsholdere

        Muligheden for at arrangere foredrag i samarbejde med andre
        foreninger, herunder også at låne foredragsholdere fra andre
        foreninger, blev diskuteret.

        Bestyrelsen er interesserede i at låne foredragsholdere i det
        omfang de er interessante for vores medlemmer, jvf. punkt 6 på
        dagsordenen.

    d. Kontakten til Amtscentret for Undervisning

        Morten har fået overdraget nøglekortet til ACU af den tidligere
        formand for foreningen. Ved den lejlighed blev der udfærdiget en
        midlertidlig kontrakt mellem Morten og ACU. Det blev aftalt af
        ACU skulle fremsende en permanent kontrakt hvilket endnu ikke er
        sket.

        Bestyrelsen ønsker en afklaring på spørgsmålet omkring benyttelse
        af ACUs computere. Et emne som passende kan blive afklaret når
        der rykkes for den permanente kontrakt.

    e. Siden med forslag til aktiviteter

        Bestyrelsen drøftede på opfordring af Morten om siden med forslag
        til aktiviteter skal laves om til en intern side. Der var bred
        enighed i bestyrelsen om at benytte forum-listen mere til at
        fremsætte forslag og arrangere aktiviteter. Martin fjerner derfor
        listen med forslag til aktiviteter og sender dem pr. mail til
        bestyrelses-listen.

    f. De potentielle foredragsholdere fra SSLUG som vi har vist
        interesse for at arrangere foredrag med har øjensynligt ganske
        travlt i øjeblikket. Rune vil melde tilbage til resten af
        bestyrelsen hvis han ser en mulighed for at få arrangeret et
        foredrag.

Ad 4. Gennemgang og diskussion af bestyrelsens aktiviteter i foreningen
        siden bestyrelsens tiltræden

    a. Hyggemøder

        Der har været afholdt et enkelt hyggemøde hidtil og det ene møde
        må betragtes som en succes. Formanden modtog en enkelt indsigelse
        imod mødet, den var rettet imod den mulige sammenkædning af
        foreningen og indtagelse af alkohol. Bestyrelsen har derfor
        overvejet om det i forbindelse med hyggemøder bør indskærpes at
        indtagelse af alkohol ikke er formålet med mødet, men folk
        selvfølgelig har lov til at nyde en øl hvis de skulle have lyst
        til det.

    b. Foredrag

        Michael Glad afholdte et foredrag om antispam/greylisting. Han
        blev lidt overvældet af den store interesse, idet han havde valgt
        et varmt emne og derfor blev kontaktet af diverse nyhedsmedier.
        Han vil gerne afholde et foredrag i foreningen igen.

        Instituttet var glade for omtalen og hvis vi arrangerer foredrag
        med folk derfra i fremtiden vil de gerne spille en endnu større
        rolle.

        Bestyrelsen har modtaget gode tilbagemeldinger om både antispam-,
        mono- og ssh-foredragene. Foreningens medlemmer har give positive
        tilbagemeldinger vedr. den øgede aktivitet i foreningen.

    c. Information til medlemmerne

        Bestyrelsen har udsendt referater fra bestyrelsesmøder hvilket
        har givet positive tilbagemeldinger idet foreningens medlemmer
        kan følge med i bestyrelsens arbejde. Referaterne er ligeledes et
        synligt tegn på at foreningen er aktiv.

    d. Andet

        Flere af foreningens medlemmer mødtes i Århus Festuge og hyggede
        sig sammen. Det var en aktivitet som blev arrangeret udenom
        bestyrelsen og bestyrelsen synes det er positivt når medlemmerne
        selv tager initiativ til at arrangere aktiviteter.

Ad 5. Nye tiltag

    a. Foredrag

        Christian afholder et foredrag om FreeBSD d. 16/11-2004.
        Indbydelsen sendes til announce-listen snarest.

        Flere af foreningens medlemmer har vist interesse for at høre om
        LaTeX og bestyrelsen vil derfor undersøge mulighederne for at
        finde en foredragsholder. Det kan evt. være interessant at spørge
        DK-TUG om de har en foredragsholder der er interesseret i at
        afholde et foredrag for AaUUGs medlemmer.

        Bestyrelsen er ved at undersøge mulighederne for at arrangere et
        foredrag om sikkerhed. Et muligt emne kunne være WiFi-sikkerhed
        da bliver mere og mere aktuelt for almindelige mennesker.

        Der kom et forslag fra Morten om at afholde et foredrag om
        editors. Det kunne f.eks. være den klassiske religionskrig mellem
        Emacs og vi. Som en forening af vores type burde vi have rig
        mulighed for at kunne finde folk der er villige til at holde
        oplæg om netop disse editors men det er noget som skal undersøges
        nærmere.

        Marie prøver at kontakte Poul-Henning Kamp for at høre om han har
        tid til af fortælle om FreeBSD til foreningens medlemmer.

        Bestyrelsen er ikke nået nærmere et eventuelt foredrag om perl
        afholdt af Aarhus Perl Mongers (aarhus.pm). Bestyrelsen er indtil
        videre strandet på problematikken omkring foredragets indhold
        idet man måske skulle starte med en introduktion til perl - og
        at en sådan introduktion nok ikke har den store interesse for en
        foredragsholder.

        Det forsalg der har været fremsat omkring en BoF om
        fejlrapportering er indtil videre udsat idet Christian gerne vil
        vente og få inspiration fra andre BoF'er først.

        De planlagte UNIX-kurser for nye studerende blev udsat pga.
        tidsmangel. Morten og Rune vil forsøge at finde tid til at
        afholde dem næste år.

        Foredrag om websider, åbne standarder og browserkompatibilitet.
        Rune vil spørge Michael Swartzback om han har interesse i at
        afholde foredraget.

        David Nielsen har snakket om måske at afholde et foredrag om UNIX
        som desktop-operativsystem. Martin kontakter David for at høre
        nærmere.

        Michael Knudsen som afholdt SSH-foredraget arbejder på et nyt
        foredrag, denne gang om pfsync og carp. Det forventes at være
        klar en gang til foråret, Christian forhører sig om status.

    b. Hyggemøde

        Bestyrelsen snakkede om at arrangere et hyggemøde i januar, evt.
        et kort og let foredrag efterfulgt af hygge på Café Smagløs.

    c. Juleafslutning

        Morten foreslog en juleafslutning efter samme opskrift som det
        eventuelle hyggemøde i januar. Et let foredrag efterfulgt af
        hygge på en café.

        Datoen fastlægges endeligt når vi har fundet en
        foredragsholder som er interesseret i at tale i en times tid.
        Mulige datoer blev nævnt, herunder tirsdag d. 14. december.

    d. T-shirts / fleece-jakker

        Morten kontakter Jysk Textilbrodering når han har et udkast til
        logoet og får oplyst nogle priser.

    e. Yderligere aktivering af medlemmerne

        Bestyrelsen har med glæde kunnet konstatere at foreningens
        medlemmer gradvist øger aktiviteten på bl.a. mailinglisterne og
        mener derfor ikke der skal ske yderligere på nuværende tidspunkt.

    f. Andet

        Der var ikke andre forslag til nye tiltag.

Ad 6. SIGVEST

    a. Forklaring

        SIG står for Special Interest Group og er et begreb foreningen
        BSD-DK er begyndt at bruge. Morten, Christian og Michael Knudsen
        fostrede idéen. Formålet er at skabe et forum for koordinering af
        foredrag og aktiviteter mellem organisationer vest for Storebælt.

        Charter og organisationsstruktur mangler stadig.

    b. Omfang af opbakning fra AaUUG

        SIGVEST var oprindelig en idé i BSD-DK-regi men er ikke længere
        underlagt BSD-DK. Hjemmesiden og mailinglisterne er hostet af
        AaUUG og Morten er web- samt postmaster for SIGVEST.

        Det bør afklares med TDC, om de har en holdning til at hoste
        SIGVEST.

Ad 7. Hjemmeside

    a. CMS

        Mulighederne for at benytte et CMS til foreningens hjemmeside har
        tidligere været drøftet på et bestyrelsesmøde. Morten informerede
        om at nogle af de forhindringer som dengang blev nævnt, herunder
        adgang til brug af databaser og lign., ikke længere er relevante.

    b. Textpattern

        Textpattern er et let CMS som gør det nemt at lave sider der
        overholder standarderne. Det kræver en del arbejde at konfigurere
        men når først opstartsfasen er overstået er der ikke meget
        arbejde i det fremover. Det lider dog, som de fleste andre
        CMS-systemer, under at det ikke har nogen revisionskontrol.

        SIGVESTs hjemmeside kommer til at benytte textpattern.

    c. adict

        Der er kommet en henvendelse fra lug.dk som gerne vil have
        tilføjet vores arrangementer til deres accumulerede liste over
        Linux-arrangementer i Danmark. Martin kigger på at få
        implementeret en adict-kalenderløsning.

    d. Subversion

        Foreningens subversion-respository har eksisteret i et stykke
        tid, der er dog problemer med DocBook som gør at auto-checkout
        ikke virker. Morten undersøger problemerne nærmere, men har haft
        for travlt indtil nu.

Ad 8. Økonomi

    Bestyrelsen drøftede spørgsmålet om indførsel af kontigent /
    frivillige bidrag til at afholde foredragsholderes udgifter.
    Bestyrelsen vil drøfte spørgsmålet igen på fremtidige møder.

Ad 9. Eventuelt

    Der blev spurgt til søgefunktioner på listearkiverne, Morten kunne
    oplyse at de allerede eksisterede.

    Bestyrelsen drøftede eventuelle vedtægtsændringer vedr. foreningens
    økonomi i tilfælde af opløsning. Bestyrelsen vil undersøge om der
    skal stilles forslag til vedtægtsændringer på næste
    generalforsamling.

    Næste bestyrelsesmøde 30/1-2005 kl. 17
Received on Wed Dec 1 11:21:28 2004

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:06:43 CEST