[Announce] Referat af den ordinære generalforsamling for 2004

From: Morten Aaboe Jensen <morten@aalug.dk>
Date: Mon May 24 2004 - 15:47:14 CEST

Referat af ordinær generalforsamling i AaUUG
Tirsdag, d. 18. maj kl. 19.00 - 20.15
afholdt i Amtscentret for undervisning, Nørre Allé 31, 8000 Århus C

For referat: Steffen Poulsen

Henrik Brix Andersen åbnede generalforsamlingen og bød velkommen til
alle. Fremmødet var pænt, vi var en snes stykker rundt om bordet.

1. Valg af dirigent og referent
   Claus Glavind blev valgt til dirigent og Steffen Poulsen til
   referant.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
   Årsberetning ved Lars Erik Sørensen

   Lars havde været tilbage og kigge i arkiverne. Han kunne
   indledningsvis berette at år 2003 desværre havde været et
   "arbejdsramt" år, hvor indsatsen godt kunne have bedre bedre. Men
   under alle omstændigheder var aktiviteten i år 2003 faldet i tre
   hovedkategorier:

   a. I foråret har der været afholdt en række foredrag under titlen
      "igang med Linux". Det var arrangementer der henvendte sig til
      nybegyndere, og det har desværre måttet konstateres at deltagelsen
      ikke var så høj som forventet.

   b. Hyggemøder. Disse har været præget af mere "hardcore" emner.

   c. Generalforsamlinger - 2003 bød på 3 af slagsen:

      I. Ekstraordinær generalforsamling på grund af et hængeparti fra
           2002 med et manglende referat.

      II. Den ordinære generalforsamling for 2003, bød bl.a. på en
           nedskæring i antallet af bestyrelsesmedlemmer fra 7 til 5.

      III. En mere principiel generalforsamling hvor principperne for
           AaLUG's virke blev ændret til det nye formål og navn.

   Beretningen gled lidt ind i en diskussion af det nye virke undervejs,
   nogle få pointer referenten husker var:

      * Man er blevet ked af peg og klik sessioner med fokus på fx GUI
        og OpenOffice.org, det mere hardcore søges.
      * Motivationen bag dette er til dels, at det mere hardcore rammer
        den private interesse hos bestyrelsen bedre, og derudover
        forventes det også at have en større målgruppe.
      * Hvis der både er en større målgruppe, og ens private interesse
        er med i det, er det nemmere at skabe liv omkring tingene.

   Lars havde medbragt en pyramide der viste indlæringsevnen i
   forskellige situationer, og af denne fremgik det tydeligt at man
   lærer bedst, når man har "hands on". Lars' håb var, at den nye
   bestyrelse og gruppen i øvrigt ville trække dette med ind i det
   videre forløb så teori og praksis kunne mødes og alle få det
   maksimale udbytte ud af møderne.

   Diskussionen kom også omkring bestyrelsens indsats eller nærmere
   manglende tid til at levere en indsats. Det blev fremhævet at det
   ikke er pga. at lysten mangler at en stor del bestyrelsen siger
   farvel, men pga. andre omstændigheder, herunder job-omstændigheder
   og flytning til København.

   Der blev fra salen spurgt, om man syntes man havde fået nok ud af
   navneskiftet. Henrik svarede nej - stemningen på generalforsamlingen
   havde været rigtig god, og der var masser af idéer og initiativer i
   luften, men det var ikke lykkedes at følge op på dem.

   Mads mente, at dette skyldtes flere ting, dels den manglende tid til
   at lave fodarbejdet og løbe kontakterne op, men også at medlemmerne
   ikke selv har overrendt bestyrelsen med de gode forslag
   efterfølgende.

   Så indtil videre afventes den positive effekt.

   Claus Glavind spurgte ind til om bestyrelsen var kørt ned - og om det
   i så fald ikke kunne være en idé at uddelegere nogle flere
   beslutninger og opgaver.

   Mads mente at det var en god idé, men påpegede igen, at det er svært
   at finde tiden til opgaverne.

   Henrik gjorde opmærksom på, at det heller ikke går, bare at sige "du
   skal" til folk - initiativet og lysten skal komme "nedefra", og så
   kan bestyrelsen derfra indkalde og skabe de fysiske rammer for
   foredragene og møderne osv.

   Jens fortalte at der faktisk går lang tid med de enkelte
   arrangementer - weekend-arrangementerne låser selvfølgelig en hel
   weekend hver gang, men også de mere almindelige arrangementer kræver
   forberedelser, og at nogen låser op og rydder op osv. Og hvis man så
   står med en lidt flad fornemmelse efter arrangementet er der ikke en
   hel masse overskud og lyst at bruge på det næste møde. Det er jo
   fritiden der skal bruges på det her.

   Som Henrik så det, har der i bestyrelsen hele tiden været en masse
   gode intentioner, der altid har gået på mere eller mindre det samme -
   men der er et eller andet der gør at det ikke virker - det er noget
   andet der skal til. Henrik efterlyste en holdningsændring hos hele
   gruppen - der er brug for mere aktivitet og for flere udmeldinger.

   Marie spurgte ind til, hvordan det var med selve strukturen omkring
   gruppen - VED folk godt, hvad det er der er velkommen på
   mailinglisterne, og hvad der ikke er?

   Det mest præcise svar på dette kom fra Lars, der mente, at alene det
   faktum at spørgsmålet kom frem og blev stillet, viser at vi IKKE er
   gode nok.

   Fra bordet blev det påpeget at det er svært at få den brede
   medlemsskare til at bidrage - SSLUG's mailinglister blev brugt som
   eksempel. Der er der ca. 7000 subscribers, men hos dem er også kun en
   lille del af disse der udgør "kernen", og som står for det meste af
   aktiviteten på listerne.

   Henrik mindede om at det er vigtigt at spørge sig selv, hvad et
   aktivt medlem er? Et medlem der kun "sidder", dvs. lytter med og er
   med i baggrunden er kun knapt så aktivt som det medlem der "gør" -
   dvs. støtter de diskussioner der kommer op, og måske endda tilbyder
   at holde et foredrag osv.

   Det blev sagt, at der selvfølgelig havde været både gode møder og
   lige så selvfølgeligt også dårlige møder. PROSA-møderne blev sagt at
   have været gode, fordi der var noget konkret at bruge, og fordi der
   var plads til "hands on" erfaringer.

   Men det kan ikke udelukkes at mailinglisterne i øjeblikket _er_ en
   stor del af foreningen - møderne har blot den fordel at i hvert
   tilfælde "kernen" kommer til at kende hinanden rigtigt godt, og gør,
   at der måske bliver lukket lidt mere op for kommunikationen imellem
   dem.

   Her blev igen nævnt for og imod PROSA-møderne .. nogle mente det
   havde været nogle "lange omgange" med "dårligt output" - og
   intro-weekenderne havde ikke virket helt efter hensigten, folk var
   kommet igen og igen, selvom det var "meningen", at et intro-kursus
   blot skulle være en engangsfornøjelse, hvorefter folk selv kunne
   komme videre.

   (Det blev bemærket at kontakten til PROSA i øvrigt var røget - den
   var meget hængt op på en enkelt person, og desværre forsvundet med
   denne person, da vedkommende ikke længere var hos PROSA).

   Også andre bekendte sig til Prosa-formen - det er dejligt at få
   "fingrene i suppen", "hands on er godt" - men der _er_ store
   logistik-problemer forbundet med denne form - hvor er der lokaler,
   hvem har tid til at stå for møderne, hvor kan der skaffes PC'ere osv
   osv. Fx. på amtscentralen kan der ikke altid gives tilladelse til
   noget, da der som regel er undervisning dagen efter et møde - og selv
   højtidelige løfter om en efter alle regler udført ghost klar til
   næste morgen åbner ingen døre i denne situation, desværre.

   Claus Glavind påpegede at hands on-arrangementerne faktisk _har_
   flyttet rigtigt meget igennem tiden - det har fået mange folk "inden
   for døren".

   På opfordring om, om der da ikke var noget rigtigt glædeligt at melde
   i forbindelse med årsberetningen, blev svaret, at bestyrelsen havde
   haft nogle rigtigt mindeværdige stunder på Cafe Smagløs - men at det
   vi skal gøre nu, er at kigge fremad, der er brug for at se
   mulighederne og regne ud hvordan der kan sparkes noget liv i
   foreningen og gruppen igen.

3. Fremlæggelse af regnskab for den forløbne periode til godkendelse
   Jens fremlagde regnskabet. Der var i årets løb tilløbet en større
   sum, hele kr. 100,- (en "donation" fra Frederik Dannemare), og
   udgifterne havde været kr. 0,-

   Kassebeholdningen er dermed på hele kr. 653,75
   Regnskabet blev godkendt.

4. Fastsættelse af kontingent
   Bestyrelsen foreslog uændret kontingent. Det blev fra salen foreslået
   at man måske kunne overveje at hæve det eksisterende med 100%.

   Begge forslag blev godkendt ;-)

5. Behandling af indkomne forslag
   Der var ingen indkommende forslag.

6. Valg af formand
   Den afgående formand kunne berette at der ikke er nogen specielle
   opgaver forbundet med at være formand for AaUUG - måske lige et
   par småting med at have ansvaret for et nøglekort til centeret og så
   repræsentere foreningen udadtil - ellers ikke.

   Morten stillede op og blev enstemmigt valgt som formand.

   Om Morten kan vi fortælle at han er tidligere medarbejder ved større
   ISP i Århus (OK - til jer der ikke kan gætte det: TDC), han er 100%
   for navneændringen, og er generelt meget optaget af Unix'er - også de
   kommercielle.

7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
   Lars er valgt for to år, og sidder derfor endnu et år før han er på
   valg.

   Resten af bestyrelsen vælges, og konstituerer herefter sig selv,
   herunder fordeling af poster, vedtagelse af arbejdsform osv.

   Der var lynhurtigt tre kandidater i salen:

      a. Martin Willemoes Hansen
         Martin er Linux-bruger siden 1996 - har aldrig brugt meget
         FreeBSD eller andre *nix'er. Martin vil gerne slå et slag for
         nogle flere arrangementer.

      b. Rune B. Broberg
         Rune er datalogi-studerende på 1. år, og har tidligere boet i
         Silkeborg. Her var han aktiv i http://www.mvjlug.dk/ - Midt- og
         VestJyllands Linux User Group. Han ser meget frem til at finde
         ud af, om han kan være lige så successfuld med AaUUG ;-)

      c. Christian Laursen
         *nix-bruger siden 1996 (især FreeBSD), bosat i Århus.
         Har et eller andet med http://www.pil.dk/ at gøre :-)

      Alle tre kandidater blev ensstemmigt valgt ind i bestyrelsen.

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
   Det blev debatteret hvorvidt suppleanterne [måtte|skulle|forventedes]
   at deltage i bestyrelsens daglige arbejde - ingen så nogen problemer
   i at suppleanterne deltager efter lyst, lejlighed og evne.

   To kandidater var igen klar:

      * Marie Lund
      * Jens Hilligsøe

   Begge blev enstemmigt valgt.

9. Valg af revisor og revisorsuppleant
   Claus Glavind meldte sig som revisor, og Steffen Poulsen som
   revisor-suppleant.

   Begge blev enstemmigt valgt.

10.Eventuelt
   Den afgående del af bestyrelsen oplyste, at de gerne stod til
   rådighed for hvad der måtte være af issues m.m. i
   "overdragelsesperioden". Der blev i øvrigt sat stor pris på, at der
   var dukket så mange ansigter op i aften, det var meget glædeligt.

   Fra dirigenten var der opfordring til den nye bestyrelse om at åbne
   op(!), og vise så meget aktivitet som muligt udadtil. Dette bifaldtes
   fra bordet.

   Marie lokkede Claus til at berette om AaUUG's baggrund, hvilket han
   beredvilligt stillede op til.

   I korte træk:

      * Start i 1997, da SSLUG var en lille bitte ting på under 200
        stykker.
      * Opstart ved lokalmøde i Hinnerup - Bjarke, Svend og Knud.
      * Bjarke foreslog at danne en forening - stiftende general
        forsamling hos Bjarke lidt senere
      * Tilholdssted i lokaler ved universiteet, installfester (op til
        60 deltagere!) - kæmpe success'er
      * Jesper lavede første webside - aalug.linux.dk i sort og gul
      * Ture til København og England
      * "Liga" var sponsorer og leverede servere
      * PROSA arrangementer og workshops
      * 1998 første stille periode
      * Bertho var med på næste bølge, 2-3 år
      * Lokalerne flyttede til amtscenteret - faciliteterne på uni
        forsvandt
      * 4-5 år ny bestyrelse - den der går af nu
      * PROSA-kontakten og tilknyttede muligheder tabes
      * Samarbejde med PC-gruppe hos TDC
      * Bestyrelsen holder foredrag

   Større begivenheder gennem årene har været besøg af Peter Salus og
   Marcus 'Bugnix' Meissner - Richard Stallman ville kun holde foredrag,
   hvor foreningen kaldte sig GNU/Linux, så den gik ikke (det forlyder
   dog, at Odense skiftede navn en kort periode, for at trække
   berømtheden til).

   Og hvad så fremover? - Vores styrke er den lille forening, med lille
   geografisk spredning - og derfor bedre muligheder for at holde møder
   og mødes fysisk. Lad os holde fast i det, og få det bedste ud af det!

   Kl. 20.15 blev der fra dirigentens side sagt tak for god ro og orden,
   og mødet erklæret for hævet.

-- 
Morten Aaboe Jensen <morten@aalug.dk>
Formand - Aarhus Unix User Group
Received on Mon May 24 15:47:37 2004

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:06:42 CEST