[Announce] Indkaldelse til generalforsamling

From: Henrik Brix Andersen <brix@gimp.org>
Date: Tue Apr 22 2003 - 11:52:49 CEST

Hej,

Så er det blevet tid for vores ordinære generalforsamling i AaLUG,
Aarhus Linux User Group. Generalforsamlingen afholdes torsdag den 22.
maj 2003 kl. 19.00 i Amtscentret for Undervisning, Nørre Allé 31, 8000
Århus C.

Da vores referent fra den i efteråret afholdte ekstraordnære
generalforsamling ikke har produceret et referat af denne, ser vi os
nødsaget til at afholde endnu en ekstraordinær generalforsamling for at
godkende et af bestyrelsen udarbejdet referat. Denne ekstraordinære
generalforsamling holdes samme aften, umiddelbart før den ordinære.

Dagsordenerne er som følger:

Ekstraordinær generalforsamling:
 1. Valg af dirigent og referent
 2. Godkendelse af referat fra sidste ekstraordinære generalforsamling
 3. Eventuelt

Ordinær generalforsamling:
 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Forlæggelse af regnskab for det forløbende år til godkendelse
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af formand
 7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
 8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
 9. Valg af revisor og revisorsuppleant
10. Eventuelt

Regnskabet for regnskabsåret 2002 kan ses på
http://www.aalug.dk/~brix/regnskab_2002.pdf

Vi gør opmærksom på at forslag til emner skal være bestyrelsen i hænde
senest 14 dage før afholdelsen af generalforsamlingen, det vil sige
torsdag den 8. maj 2003. Forslag kan sendes til kerne@aalug.dk.

Se i øvrigt foreningens vedtægter på http://www.aalug.dk/vedtegter.htm
Af gode grunde indeholder disse _ikke_ de på den i efteråret afholdte
ekstraordinære generalforsamling vedtagne ændringer. Disse kan først
endeligt bekræftes den 22. maj.

På bestyrelsens vegne,
./Brix

-- 
Henrik Brix Andersen <brix@gimp.org>
Received on Tue Apr 22 11:52:49 2003

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:06:41 CEST