[Announce] HUSK : Ekstraordinær generalforsamling

From: Kasper Kamp Simonsen <KasperKS@amitech.dk>
Date: Mon Aug 12 2002 - 16:49:29 CEST

Tid og sted:
Onsdag d. 14 august 2002 kl. 1900
Amtscentret for Undervisning
Nørre Allé 31, 8000 Århus C

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
2. Ændring af vedtægter

- §8 ændres til følgende

- Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i
alle forhold.

- Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende
eller enkeltstående opgaver. De vedtagne beslutninger og foretagne
handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægterne.

- Bestyrelsen består af en formand og yderligere 4 medlemmer.

- §9 ændres til følgende

- Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
- Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer er
tilstede.

- §10 Regnskabsår og revision

- Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

- Kassereren skal inden den 1. marts afgive driftsregnskab for det
foregående år og status pr. 31. december til revisoren.

- Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til
godkendelse.

- Driftsregnskab og status udsendes til foreningens medlemmer sammen med
indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

- Revisoren skal hvert år i marts måned gennemgå det samlede regnskab og
påse, at beholdningerne er tilstede.

- Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og driftsregnskab og status
forsynes med en påtegning.

- Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og
beholdninger.

3. valg af manglende bestyrelses medlemmer
4. valg af suppleanter
5. Fremlæggelse af regnskab
6. Evt.

- OpenSource.dk:
Det har på det seneste (på sslug-forening@sslug.dk og misc@opensource.dk)
været debatteret om der skal dannes en paraplyorganisation for Open Source
samfundet i Danmark.
Oplægget kan læses her:
http://www.sslug.dk/emailarkiv/forening/2002_05/msg00068.html
Mødereferat fra første møde omkring OpenSource.dk:
http://www.sslug.dk/emailarkiv/forening/2002_06/msg00000.html

- Kommende arrangementer:
Hvad kunne DU tænke dig af arrangementer i løbet af sommeren og efteråret?
Received on Mon Aug 12 16:49:19 2002

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:06:40 CEST