[Announce] REMINDER : FW: [Announce] Ændring af dato for ekstraordinær generalforsamling

From: Kasper Kamp Simonsen <kks@monsters.dk>
Date: Wed Jun 26 2002 - 08:28:17 CEST

Husk at der i aften er hyggemøde i stedet for den ekstraordinærer
generalforsamling

/Kasper

> -----Original Message-----
> From: announce-admin@aalug.dk [mailto:announce-admin@aalug.dk]On Behalf
> Of Kasper Kamp Simonsen
> Sent: Thursday, June 20, 2002 7:35 AM
> To: announce@aalug.dk
> Subject: [Announce] Ændring af dato for ekstraordinær generalforsamling
>
>
> Da der er sket en fejl i indkaldelses til den ekstraordinære
> generalforsamling,
> som skulle have været afholdt onsdag d. 26 juni, ser vi os
> desværre nød til
> at
> aflyse. Vi har indkaldt med 14 dages varsels hvilket ikke er nok,
> da der på
> den
> ekstraordinære generalforsamling d. 21 dec. 2001 blev besluttet at en
> ekstraordinær
> general forsamling skal varsles min 4 uger før.
> Jeg beklager fejlen :(.
>
> Da vi nu har sat kryds i kalenderen, så syntes jeg at vi stadig skal mødes
> onsdag
> d. 26 juni kl. 19:00, til en hygge aften.
>
> Den ekstraordinære generalforsamling vil i stedet blive afholdt
> onsdag d. 14
> aug.
> kl. 19:00 ved Amtscentret for undervisning, Nørre Alle 31, 8000 Aarhus C.
>
> Dagsordenen vil være som følgende.
>
> Dagsorden:
> 1. Valg af dirigent og referent
> 2. Ændring af vedtægter
> - §8 ændres til følgende
>
> - Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer
> foreningen i alle forhold.
>
> - Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af
> løbende eller enkeltstående opgaver. De vedtagne
> beslutninger og foretagne handlinger forpligter
> foreningen i henhold til vedtægterne.
>
> - Bestyrelsen består af en formand og yderligere 4 medlemmer.
>
> - §9 ændres til følgende
>
> - Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
> - Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens
> medlemmer er tilstede.
>
> - §10 Regnskabsår og revision
>
> - Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
>
> - Kassereren skal inden den 1. marts afgive driftsregnskab for det
> foregående år og status pr. 31. december til revisoren.
>
> - Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling
> til godkendelse.
>
> - Driftsregnskab og status udsendes til foreningens medlemmer sammen
> med indkaldelsen
> til den ordinære generalforsamling.
>
> - Revisoren skal hvert år i marts måned gennemgå det samlede
> regnskab og påse, at beholdningerne er tilstede.
>
> - Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og driftsregnskab og
> status forsynes med en påtegning.
>
> - Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og
> beholdninger.
>
> 3. valg af manglende bestyrelses medlemmer
> 4. valg af suppleanter
> 5. Fremlæggelse af regnskab
> 6. Evt.
>
> - OpenSource.dk:
> Det har på det seneste (på sslug-forening@sslug.dk og
> misc@opensource.dk) været debatteret om der skal dannes en
> paraplyorganisation for Open Source samfundet i Danmark.
> Oplægget kan læses her:
> http://www.sslug.dk/emailarkiv/forening/2002_05/msg00068.html
> Mødereferat fra første møde omkring OpenSource.dk:
> http://www.sslug.dk/emailarkiv/forening/2002_06/msg00000.html
>
> - Kommende arrangementer:
> Hvad kunne DU tænke dig af arrangementer i løbet af sommeren og
> efteråret?
>
>
>
> /Kasper
>
>
>
>
> --
> AaLUG - Aarhus Linux User Group
> http://www.aalug.dk/mailman/listinfo/announce
>
Received on Wed Jun 26 08:29:03 2002

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:06:40 CEST