[Announce] Ændring af dato for ekstraordinær generalforsamling

From: Kasper Kamp Simonsen <kks@monsters.dk>
Date: Thu Jun 20 2002 - 07:35:14 CEST

Da der er sket en fejl i indkaldelses til den ekstraordinære
generalforsamling,
som skulle have været afholdt onsdag d. 26 juni, ser vi os desværre nød til
at
aflyse. Vi har indkaldt med 14 dages varsels hvilket ikke er nok, da der på
den
ekstraordinære generalforsamling d. 21 dec. 2001 blev besluttet at en
ekstraordinær
general forsamling skal varsles min 4 uger før.
Jeg beklager fejlen :(.

Da vi nu har sat kryds i kalenderen, så syntes jeg at vi stadig skal mødes
onsdag
d. 26 juni kl. 19:00, til en hygge aften.

Den ekstraordinære generalforsamling vil i stedet blive afholdt onsdag d. 14
aug.
kl. 19:00 ved Amtscentret for undervisning, Nørre Alle 31, 8000 Aarhus C.

Dagsordenen vil være som følgende.

Dagsorden:
  1. Valg af dirigent og referent
  2. Ændring af vedtægter
    - §8 ændres til følgende

      - Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer
        foreningen i alle forhold.

      - Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af
        løbende eller enkeltstående opgaver. De vedtagne
        beslutninger og foretagne handlinger forpligter
        foreningen i henhold til vedtægterne.

      - Bestyrelsen består af en formand og yderligere 4 medlemmer.

    - §9 ændres til følgende

      - Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
      - Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens
        medlemmer er tilstede.

    - §10 Regnskabsår og revision

      - Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

      - Kassereren skal inden den 1. marts afgive driftsregnskab for det
        foregående år og status pr. 31. december til revisoren.

      - Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling
        til godkendelse.

      - Driftsregnskab og status udsendes til foreningens medlemmer sammen
        med indkaldelsen
        til den ordinære generalforsamling.

      - Revisoren skal hvert år i marts måned gennemgå det samlede
        regnskab og påse, at beholdningerne er tilstede.

      - Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og driftsregnskab og
        status forsynes med en påtegning.

      - Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og
        beholdninger.

  3. valg af manglende bestyrelses medlemmer
  4. valg af suppleanter
  5. Fremlæggelse af regnskab
  6. Evt.

      - OpenSource.dk:
          Det har på det seneste (på sslug-forening@sslug.dk og
          misc@opensource.dk) været debatteret om der skal dannes en
          paraplyorganisation for Open Source samfundet i Danmark.
          Oplægget kan læses her:
          http://www.sslug.dk/emailarkiv/forening/2002_05/msg00068.html
          Mødereferat fra første møde omkring OpenSource.dk:
          http://www.sslug.dk/emailarkiv/forening/2002_06/msg00000.html

      - Kommende arrangementer:
        Hvad kunne DU tænke dig af arrangementer i løbet af sommeren og
        efteråret?

/Kasper
Received on Thu Jun 20 07:35:16 2002

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:06:40 CEST