[Announce] Referat fra AaLUGs generalforsamling 2002

From: Henrik Brix Andersen <brix@scienceworld.dk>
Date: Thu Jun 06 2002 - 20:45:34 CEST

Referat fra AaLUGs generalforsamling 2002

Følgende personer var tilstede under generalforsamlingen, der blev
afholdt tirsdag den 21. maj 2002:

Claus Glavind
Mads Toftum
Kasper Hald
Jim Heller Damgaard
Jens Rohde
Knud Jørgensen
Michael Hejlskov Jacobsen
Frederik Dannemare
Tony H. Reinkvist
Frank Dabelstein
Kasper Kamp Simonsen
Henrik Brix Andersen

01. Valg af dirigent og referent
Tony H. Reinkvist vælges som dirigent. Henrik Brix Andersen vælges som
referent. Tony H. Reinkvist starter med at konstatere at
generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

02. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Afgående formand Claus Glavind berettede om et svingende
aktivitetsniveau i det forløbne år. AaLUG har haft en del større
arrangementer i samarbejde med PROSA. Hyggemøderne har været for
nedadgående; de skal op at køre igen. I efteråret var der indkaldt til
ekstraordinær generalforsamling, hvor der blev vedtaget en række
vedtægtsændringer.

03. Forelæggelse af regnskab for det forløbende år til godkendelse
Kasserer Just Thorning var fraværende, og kunne derfor ikke fremlægge
regnskabet til godkendelse. Det blev enstemmigt vedtaget at indkalde
til en ekstraordinær generalforsamling til forelæggelse og godkendelse
af regnskab. Generalforsamlingen gennemføres uden fremlæggelse af
regnsskab.

04. Fastsættelse af kontingent
Det blev enstemmigt vedtaget at fortsætte uden kontingent. Der blev
stillet spørgsmål om hvorfor AaLUG ikke modtager tilskud fra det
offentlige. Det blev enstemmigt vedtaget at bestyrelsen skal undersøge
mulighederne for dette.

05. Behandling af indkomne forslag
Der var modtaget et forslag fra Henrik Brix Andersen omkring
fremtidige lokaler. Det blev enstemmigt vedtaget at bestyrelsen skal
undersøge mulighederne for lån af lokaler i Forskerparken, hos PROSA,
på Universitet, Ingeniørhøjskolen m.m. Bestyrelsen tager afgørelse
omkring valg af fremtidige lokaler.

06. Valg af formand
Claus Glavind genopstiller ikke som formand. Eneste kandidat til
posten er Kasper Kamp Simonsen, der enstemmigt bliver valgt.

07. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
Just Thorning, Bjarke Johannesen og Kasper Hald genopstiller
ikke. Eneste kandidat til posterne er Henrik Brix Andersen, der
enstemmigt bliver valgt. Mads Toftum stiller forslag, om at
bestyrelsen fremover reduceres til 5 personer. Dette forslag kommer
til afstemning på den ekstraordinære generalforsamling. Her vælges de
resterende medlemmer til bestyrelsen også.

08. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
Michael Jacobsen og Knud Sørensen genopstiller ikke. Der er ingen
kandidater til posterne, så valget udskydes til den ekstraordinære
generalforsamling.

09. Valg af revisor og revisorsuppleant
Frank Dabelstein genopstiller som revisor, og bliver enstemmigt valgt
til at fortsætte på posten. Claus Glavind stiller op som
revisorsuppleant, og bliver enstemmigt valgt.

10. Eventuelt
Intet under eventuelt.

Henrik Brix Andersen
Referent

-- 
Henrik Brix Andersen <brix@scienceworld.dk>
"I feel like... I feel like I could take on the World!"
                 -- Purple Tentacle
Received on Thu Jun 06 20:46:10 2002

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:06:39 CEST