[Announce] AaLUG møde den 15.maj(General forsamlings intro)

From: Bjarke Johannesen <croix@post10.tele.dk>
Date: Mon May 14 2001 - 11:34:58 CEST

Aalug møde den 15. maj(General forsamlings intro)

Kernen har besluttet at lave AaLUG om til en formel forening. Vi har
udarbejdet et forslag til vedtægeter som er vedlagt dette brev. Efter nedenstående
intro af Just Blindbæk, vil vi kernen fortælle lidt om hvorfor vi vil lave AaLUG om
til en traditionel forening.

Vi planlægger at afholde general forsamling i AaLUG den 31.maj. Mere om det i et
senere brev.

På mødet imorgen vil Just Blindbæk fra Dat-foreningen på handelshøjskolen
komme forbi og afholde en lille introduktion på nogle fordrag som han
søger afholdere til. Han har sendt os følgende som intro til det:

------
Det første arrangement jeg havde i tankerne, var et meget grundlæggende
foredrag/gå-hjem-møde, med titlen: "Hvad er Linux?". Jeg har lavet lidt
brainstorm, om hvad der kunne være oplagt at komme omkring:
- Linux historisk set / Hvordan startede det hele?
- Hvad kan linux bruges til?
- Hvor bruges Linux?
- Hvem bruger linux?
- Linux som server?
- Linux vs. Windows
- Hvordan er sikkerheden i linux?
- Grafisk linux - de forskellige distibutioner
- Linux i fremtiden
- Videre med Linux - bøger osv.
- Hvad er AaLUG

Der vil helt sikkert være mange flere områder, men det skal også gerne kunne
holdes indenfor en overskuelig tidsramme - her tænker jeg på 1-2 timer.

Det vil næsten være naturligt at følge op med en workshop, hvor de
studerende kunne se linux i aktion, samt måske installere det på sine egne
computere.

Et foredrag om linux og økonomi, vil nok også være interesant, da det jo er
økonomi studerende. Her har jeg endnu ikke gjort mig så mange tanker, men
ville da tro der er grundlag for det.
------

Så hvis du kunne tænke dig at afholde sådan et fordrag, så mød op!

Mvh Kernen

 
   
 

Foreningsvedtægter for AaLUG(Aarhus Linux User Group)

1. Navn
 
Foreningens navn er Aarhus Linux User Grup (AaLUG).
Foreningens hjemsted er Århus.
 
2. Formål
 
Foreningens formål er at udbrede kendskabet til Linux, at skabe et forum for
Linuxinteresserede, at udveksle viden og erfaringer, at afholde Linux relaterede
arrangementer og at styrke sammenholdet mellem medlemmerne.
 
 
3. Almennyttighed
 
Foreningens virke er uegennyttig, den varetager ikke i første linie
egne økonomiske interesser.
 
Foreningens midler må kun anvendes i overensstemmelse med de i vedtægterne
opførte formål. Medlemmerne modtager intet udbytte af foreningens midler.
 
Ingen person må begundstiges ved udgifter, som falder uden for foreningens
formål eller ved uforholdsmæssige høje godtgørelser.
 
 
4. Medlemsskab
 
Medlemmer er alle fysiske personer, der er tilmeldt foreningens "announce"
email-liste.
 
Et medlem kan frit melde sig ud af foreningen ved at afmelde sig foreningens
"announce" email-liste.

5. Eksklusion
 
Et medlem, der er bestyrelsesmedlem eller af bestyrelsen udnævnt til at
varetage en funktion i AaLUG, kan udelukkes af bestyrelsen eller fratages
sin funktion, hvis dette medlem skader foreningen eller dens omdømme.
 
Eksklusionen er midlertidig, indtil den er af- eller bekræftet med
almindelig stemmeflertal ved førstkommende medlemsmmøde, dog
varslet minimum 7 dage forinden. Såfremt at medlemsmødet ikke godkender
eksklusionen, overtager medlemmet med øjeblikkelig varsel sin funktion igen.
 
 
6. Generalforsamling
 
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i 5 måned.
 
Alle generalforsamlinger indkaldes med 14 dages varsel via e-mail til
alle medlemmer og via foreningens web-sider.
Alle medlemmer kan stille forslag til dagsordenen. Disse forslag skal være
bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.
 
Bestyrelsen offentliggør endelig dagsorden på foreningens web-sider og email
til alle medlemmer senest 5 dage før generalforsamlingen.
 
Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.
Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Dog kræver vedtægtsændringer og
foreningens opløsning kvalificeret majoritet.
 
For at afgive en gyldig stemme til generalforsamlingen, skal personen være
medlem af foreningen ved generalforsamlingens start.
 
Generalforsamlingen er kun beslutningsdygtig, hvis den er lovligt indkaldt.

Dagsordenen for en ordinær generalforsamling skal mindst omfatte følgende
punkter:
 
1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Valg af formand.
8. Valg af kasserer.
9. Valg af sekretær.
10. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
11. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
12. Valg af revisor og revisorsuppleant.
13. Eventuelt.
 
Valgbar til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 18 år.
 
Der føres en protokol over generalforsamlingens beslutninger.
Protokollen underskrives af dirigenten.
 
 
7. Ekstraordinær generalforsamling
 
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen
og skal indkaldes, når mindst 20 af foreningens medlemmer skriftligt over for
bestyrelsen fremsætter ønske herom.
 
I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter
begæringens modtagelse.
 
Der gælder samme regler for en ekstraordinær generalforsamling,
som for en ordinær generalforsamling.

8. Valg af bestyrelse
 
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i
alle forhold.
Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller
enkeltstående opgaver. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger
forpligter foreningen i henhold til vedtægterne. Bestyrelsen består af
en formand, en kasserer, en sekretær og yderligere fire medlemmer og vælges
for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling.
 
 
9. Tegningsret
 
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer,
heriblandt formanden, er til stede. Over bestyrelsens forhandlinger
føres en protokol.
 
 
10. Regnskabsår og revision
 
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal inden den 1.
marts afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december
til revisoren. Driftsregnskab og status forelægges den
ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med
revisorens påtegning og underskrift.
 
Driftsregnskab og status udsendes til foreningens medlemmer sammen med
indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.
 
På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor og
en revisorsuppleant - jvf. § 6. Revisoren skal hvert år i marts måned
gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er tilstede.
Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og driftsregnskab og status
forsynes med en påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at
efterse regnskab og beholdninger.

11. Vedtægts ændringer
 
Forandringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når
mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
 
 
12. Opløsning
 
Foreningens opløsning sker i enighed med de regler som gælder for ændringer.
Beslutningen skal indeholde en beskrivelse af hvordan foreningens midler
skal disponeres.
Foreningen kan ikke opløses, hvis mindst otte(8) af foreningens medlemmer
modsiger sig dette.
Received on Mon May 14 11:34:58 2001

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:06:38 CEST